zákonné e-learning kurzy
Hlavní menu

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodej e-learningových kurzů

Tyto Všeobecné obchodní podmínky určují práva a povinnosti Poskytovatele, společnosti FlexiSystems s.r.o., se sídlem Mstětice 34 a Objednatele jemuž budou prodávány e-learningové Kurzy prostřednictvím www eShopu na webové adrese: http://eshop.flexiedu.cz. Je-li smluvní stranou na straně Objednatele spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito Všeobecnými obchodními podmínkami upravené, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou na straně Objednatele podnikatel a jedná-li při uzavření Objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem Občanským zákoníkem

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem.

I. Použité pojmy

 1. VSOBP se rozumí právě tyto Všeobecné obchodní podmínky
 2. Poskytovatel - obchodní společnost FlexiSystems s.r.o., se sídlem Mstětice 34, 250 91 Zeleneč, IČO: 25469191, vedená u Městského soudu v Praze složka C 83644, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti;
 3. Objednatel - fyzická osoba či právnická osoba
 4. E-shop - prodejní aplikace na internetové adrese http://eshop. flexiedu.cz s nabídkou e-learningových kurzů,
  - internetová adresa může být v průběhu času změněna a aktuální odkaz bude dohledatelný na webových
  - stránkách www.flexiedu.cz nebo www.flexisystems.cz .
 5. LMS ( learning management systém) - e-learningový systém, který reálně spouští výuku jednotlivým účastníkům a sbírá výsledky těchto účastníků.
 6. E-Kurz (nebo také video školení) - e-learningový kurz v nabídce Poskytovatele na e-shopu následně poskytovaný v LMS systému.
 7. Balíček e-kurzů - skupina kurzů objednávaná najednou za danou cenu jako celek za cenu samostatně určenou pro tuto skupinu kurzů – dále též jen balíček.
 8. Cena - cena za samostatný eKurz nebo cena za balíček pro jednoho nebo pro daný počet studentů
 9. Objednávka – odeslání informací o požadovaném e-kurzu pomocí objednávkového formuláře na e-shopu, zavazující k zaplacení sjednané částky za objednaná školení.
 10. Student - osoba, která bude skutečně do e-kurzu přiřazena a bude jím vyučována

II.Obsah e-kurzů

 1. Obsahem e-kurzů je výuka BOZP, PO, Řidiči referenti, Práce ve výškách, První Pomoc, GDPR, Home Office a případně i další oblasti.

III.Uzavření Smlouvy

 1. Podmínkou platnosti Objednávky je řádné vyplnění objednávkového formuláře na e-shopu - uvedení požadovaného Kurzu, uvedení počtu účastníků, vyplnění fakturačních údajů a souhlas s VSOBP . Objednatel má povinnost zkontrolovat si před odesláním formuláře jím zadané údaje a případné nesprávně zadané údaje opravit. Řádně vyplněný objednávkový formulář jako objednávku odešle Objednatel Poskytovateli, a to kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku zavazující k platbě pro odeslání Objednávky“.
 2. Objednatel odesláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VSOBP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. 
 3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Objednatel klikl na tlačítko Odeslat objednávku zavazující k platbě.
 4. Poskytovatel zasláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele zprávy ještě potvrdí objednávku a zašle pokyny k platbě.

IV.Cena a platební podmínky

 1. Aktuální Ceny a podmínky uplatnění slev při objednávce Kurzů jsou uvedeny na e-shopu v nabídce e-kurzů.
 2. Zároveň s Potvrzením je Objednateli doručena Výzva k platbě, obsahující informace k úhradě Ceny, zejména tedy číslo účtu, variabilní symbol, kterým je číslo příslušné Objednávky a termín, do kdy musí být Cena uhrazena. Uhrazením Ceny se rozumí okamžik připsání Ceny na bankovní účet Poskytovatele. Po uhrazení Ceny je Objednateli zaslána faktura – daňový doklad.
 3. Nebude-li Cena uhrazena v termínu uvedeném v platebních podmínkách doručených Objednateli spolu s Potvrzením, je Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, přičemž odstoupení je účinné odesláním odstoupení na e-mailovou adresu Objednatele.
 4. Cena musí být uhrazena vždy před zahájením e-kurzu či balíčku e-kurzů.

V.Spuštění kurzů

 1. S Potvrzením objednávky a s Výzvou k platně přijde Objednateli v emailu i link pro zadání studentů ke kurzům. Aby mohly být kurzy spuštěny, musí Objednatel ke objednaným kurzům (či sadám kurzů) přiřadit studenty. Bez tohoto kroku nelze kurzy spustit ani po zaplacení.
 2. V případě, že Objednatel řádně uhradí zaslanou výzvu k platbě a řádně vyplní studenty ke koupeným kurzům (přes link, který je viditelně umístěn v zaslaném emailu s potvrzením objednávky a s výzvou k platbě), Poskytovatel provede spuštění objednaných kurzů.
 3. Spuštění kurzů bude provedeno do 48 hodin od obdržení platby zaslané Objednatelem na účet Poskytovatele.
 4. Kurzy jsou spouštěny na 30 dní, během kterých má Objednatel čas kurzy řádně odstudovat.
 5. Pokud Objednatel (studenti přiřazení objednatelem do kurzů) v daném termínu 30-ti dní kurz neodstudují, kurz se uzavírá bez náhrady.
 6. Pro odstudování nedostudovaného kurzu je nutné provést novou objednávku a novou platbu.

VI.Porušení Smlouvy, zrušení Objednávky

 1. Objednatel bere na vědomí, že výuka probíhá formou sledování videí a je nutné, aby jeho internetové připojení a jeho hardwarové a softwarové vybavení mělo patřičnou, pro tento účel odpovídající, úroveň.
 2. Objednatel nemá nárok na vrácení Ceny v případě problémů vniklých na jeho straně, které mu brání či zabránily v řádném absolvování e-kurzu. Zejména, nikoliv však výlučně, není důvodem na vrácení Ceny nedostatečnost internetového připojení, nedostatečnost hardwarového či softwarového vybavení Objednatele.
 3. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost dokončení e-kurzu z důvodů na straně Objednatele, jakož ani za neúspěšné absolvování případných e-kurzů v LMS systému.

VII.Odstoupení od Smlouvy

 1. Objednatel, má právo odstoupit od smlouvy, před samotným prvním vstupem do e-kurzu v LMS systému. Jakmile již Objednatel jednou vstoupí do vybraného kurzu (klikne na tlačítko VSTOUPIT u kurzu), na odstoupení od smlouvy nemá Objednatel nárok.

VIII.Reklamace

 1. Nesplní-li Poskytovatel povinnosti vyplývající ze Smlouvy řádně a včas, může Objednatel uplatnit své právo na reklamaci služby u Poskytovatele. Reklamace musí být učiněna u Poskytovatele písemně (emailem, poštou, nebo faxem) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne poskytnutí plnění, nebo v případě, že poskytnutí plnění neproběhlo, ode dne, kdy mělo být plnění poskytnuto.
 2. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Objednatele. Po uplynutí této lhůty má Objednatel právo na odstoupení od uzavřené Smlouvy nebo na slevu z Ceny služby.
 3. Poskytovatel vydá osobě, která uplatnila reklamaci, písemné potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Poskytovatel vydá takové osobě potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace Poskytovatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

IX.Závěrečná ustanovení

 1. Tento dokument nabývá účinnosti dne 01. 12. 2021.
 2. Poskytovatel je oprávněn tyto VSOBP aktualizovat. Objednatel je povinen sledovat změny v těchto VSOBP při každé Objednávce. Aktuální verze VSOBP je vždy zobrazena na e-shopu.
 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto VSOBP se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ. Smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem se řídí VSOBP účinnými v okamžiku uzavření Smlouvy.